Ons onderwijs

In de klas
Onze groepen zijn kleiner dan op een reguliere basisschool. Gemiddeld zitten er 15-16 leerlingen in een klas. Het onderwijs op De Wissel is verdeeld in drie bouwen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Voor schoolverlaters is er een aparte schoolverlatersgroep. Voor Jonge Risicokinderen hebben we een speciale kleutergroep. De kinderen in deze groep zijn maximaal 7 jaar.
 
De vakken
Leerlingen krijgen dezelfde vakken als op een reguliere basisschool. Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij de wereldoriënterende vakken zoals techniek, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis werken we met thema's die goed aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

Hoe gaan we met elkaar om op school?
Onze school moet een veilige omgeving zijn voor alle leerlingen en teamleden zodat iedereen zich prettig kan voelen: om te leren, te werken, vrienden te maken. Je veilig voelen en respect voor een ander hebben zijn belangrijke waarden op De Wissel. Hier besteden we veel aandacht aan.

De Vreedzame school
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen en dat ze over voldoende sociale vaardigheden beschikken. Hier is op school- en groepsniveau veel aandacht voor. Het programma 'De Vreedzame School' is voor ons een leidraad om te werken aan het opbouwen, versterken en benutten van de sociale vaardigheden.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan (bijv. het geven van opstekers aan elkaar),
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen (bijv. het organiseren van groepsvergaderingen waarbij iedereen inbreng heeft),
  •  constructief conflicten op te lossen (bijv. door de inzet van leerling-mediatoren: zij lopen samen met leerkrachten pleinwacht en helpen andere leerlingen bij het oplossen van conflicten),
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.